Observatør til Arktisk Råd

Den 11. maj 2017 fik Vestnordisk Råd observatørstatus til Arktisk Råd. Her kan du læse mere om Arktisk Råd og arbejdsgruppen som Vestnordisk Råd vil bidrage til, nemlig Arbejdsgruppen for bæredygtig udvikling, SDWG.

Arktisk Råd

Arktisk Råd er det ledende mellemstatslige forum for samarbejde, koordinering og interaktion mellem arktiske stater, oprindelige folk og andre indbyggere i regionen på fælles arktiske spørgsmål, især vedrørende bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Følgende lande er medlemmer af Arktisk Råd: Canada, Kongeriget Danmark, Finland, Island, Norge, Rusland, Sverige og USA. Derudover har seks organisationer, der repræsenterer arktiske oprindelige folk, status som faste deltagere. Kategorien Permanent Deltager blev oprettet for at sikre aktiv deltagelse og fuld konsultation med de arktiske oprindelige folk i Rådets arbejde. De Permanente Deltagere er følgende:     Arktisk Råds observatører bidrager primært gennem deres engagement i Rådets arbejdsgrupper. Vestnordisk Råd vil bidrage til Arbejdsgruppen for Bæredygtig udvikling 

Rådets arbejde foregår primært i seks arbejdsgrupper:

  Rådet kan også oprette taskforces eller ekspertgrupper til at udføre specifikt arbejde. Taskforces der opererer under Finlands formandskab (2017-2019) er:
  • Taskforce for Arktisk marine samarbejde (TFAMC)
  • Taskforce om forbedret forbindelse (e. connectivity) i Arktis (TFICA)
  Under Finlands formandskab opererer der også en ekspertgruppe:
  • Ekspertgruppe til støtte for gennemførelsen af ​​handlingsplan for sort carbon og methan (EGBCM)
Arktisk Råd er ledet af udenrigsministeren i det land som har formandskabet i to år. Det daglige arbejde udføres af de otte senior arktiske embedsmænd (på engelsk kaldet Senior Arctic Officials, SAO) samt repræsentanter fra de seks Permanente Deltagere, med input fra arbejdsgrupperne, ekspertgrupperne og taskforces. SAO'erne modtager og drøfter rapporter fra arbejdsgrupperne og andre subsidiære organer, og koordinerer, styrer og overvåger Arktisk Råds aktiviteter. SAO'erne gennemgår og fremsætter også anbefalinger til Arktisk Råd vedrørende forslag fra medlemsstaterne og de Permanente Deltagere, som så senere bliver forelagt til ministermøde for godkendelse.

Observatørers deltagelse og bidrag

Observatørernes primære rolle er, at observere Arktisk Råds arbejde og bidrag på arbejdsgruppernes niveau. På møderne i Arktisk Råds subsidiære organer kan observatører, efter formandens skøn, afgive udtalelser efter medlemsstaterne og de Permanente Deltagere. De kan også fremlægge skriftlige erklæringer og andre relevante dokumenter og deltage i diskussioner om dagsordenspunkter. Observatører kan endvidere indsende skriftlige udtalelser på ministermøder, foreslå projekter gennem medlemsstaterne eller Permanente Deltagere og bidrage til eksisterende projekter, samt projekter som er under udvikling, såsom ekspert involvering og støtte. Observatører kan også organisere workshops eller samlinger på ekspertniveau, som godkendes af SAO'erne fra sag til sag.

Arbejdsgruppen for bæredygtig udvikling (SDWG)

Vestnordisk Råd har først og fremmest til hensigt at deltage i Arktisk Råds arbejdsgruppe for bæredygtig udvikling, Sustainable Development Working Group, SDWG. SDWG rolle er at identificere, foreslå og vedtage tiltag der skal træffes af de arktiske medlemsstater og de Permanente Deltagere til fremme af bæredygtig... Læs mere