Observatør til Arktisk Råd

Den 11. maj 2017 fik Vestnordisk Råd observatørstatus til Arktisk Råd. Her kan du læse mere om Arktisk Råd og arbejdsgruppen som Vestnordisk Råd vil bidrage til, nemlig Arbejdsgruppen for bæredygtig udvikling, SDWG.

Arktisk Råd

Arktisk Råd er det ledende mellemstatslige forum for samarbejde, koordinering og interaktion mellem arktiske stater, oprindelige folk og andre indbyggere i regionen på fælles arktiske spørgsmål, især vedrørende bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse.

Følgende lande er medlemmer af Arktisk Råd: Canada, Kongeriget Danmark, Finland, Island, Norge, Rusland, Sverige og USA. Derudover har seks organisationer, der repræsenterer arktiske oprindelige folk, status som faste deltagere. Kategorien Permanent Deltager blev oprettet for at sikre aktiv deltagelse og fuld konsultation med de arktiske oprindelige folk i Rådets arbejde. De Permanente Deltagere er følgende:

 

 

Arktisk Råds observatører bidrager primært gennem deres engagement i Rådets arbejdsgrupper. Vestnordisk Råd vil bidrage til Arbejdsgruppen for Bæredygtig udvikling 

Rådets arbejde foregår primært i seks arbejdsgrupper:

 

Rådet kan også oprette taskforces eller ekspertgrupper til at udføre specifikt arbejde. Taskforces der opererer under Finlands formandskab (2017-2019) er:

 • Taskforce for Arktisk marine samarbejde (TFAMC)
 • Taskforce om forbedret forbindelse (e. connectivity) i Arktis (TFICA)

 

Under Finlands formandskab opererer der også en ekspertgruppe:

 • Ekspertgruppe til støtte for gennemførelsen af ​​handlingsplan for sort carbon og methan (EGBCM)

Arktisk Råd er ledet af udenrigsministeren i det land som har formandskabet i to år. Det daglige arbejde udføres af de otte senior arktiske embedsmænd (på engelsk kaldet Senior Arctic Officials, SAO) samt repræsentanter fra de seks Permanente Deltagere, med input fra arbejdsgrupperne, ekspertgrupperne og taskforces. SAO’erne modtager og drøfter rapporter fra arbejdsgrupperne og andre subsidiære organer, og koordinerer, styrer og overvåger Arktisk Råds aktiviteter. SAO’erne gennemgår og fremsætter også anbefalinger til Arktisk Råd vedrørende forslag fra medlemsstaterne og de Permanente Deltagere, som så senere bliver forelagt til ministermøde for godkendelse.

Observatørers deltagelse og bidrag

Observatørernes primære rolle er, at observere Arktisk Råds arbejde og bidrag på arbejdsgruppernes niveau. På møderne i Arktisk Råds subsidiære organer kan observatører, efter formandens skøn, afgive udtalelser efter medlemsstaterne og de Permanente Deltagere. De kan også fremlægge skriftlige erklæringer og andre relevante dokumenter og deltage i diskussioner om dagsordenspunkter. Observatører kan endvidere indsende skriftlige udtalelser på ministermøder, foreslå projekter gennem medlemsstaterne eller Permanente Deltagere og bidrage til eksisterende projekter, samt projekter som er under udvikling, såsom ekspert involvering og støtte. Observatører kan også organisere workshops eller samlinger på ekspertniveau, som godkendes af SAO’erne fra sag til sag.

Arbejdsgruppen for bæredygtig udvikling (SDWG)

Vestnordisk Råd har først og fremmest til hensigt at deltage i Arktisk Råds arbejdsgruppe for bæredygtig udvikling, Sustainable Development Working Group, SDWG.

SDWG rolle er at identificere, foreslå og vedtage tiltag der skal træffes af de arktiske medlemsstater og de Permanente Deltagere til fremme af bæredygtig udvikling i Arktis. Herunder muligheder for at beskytte og forbedre miljøtilstanden og forbedre økonomierne, kulturer og sundheden for oprindelige folk og andre arktiske indbyggere, samt at forbedre de miljømæssige, økonomiske og sociale forhold i arktiske samfund som helhed.

Arktisk Råds observatører opfordres til at deltage i SDWG møder og bidrage til SDWGs og dets ekspertgruppers aktiviteter, især støtte til Permanente deltagere og deres bidrag til SDWG-projekter. SDWG har to ekspertgrupper, en om sundhed i Arktis og en om sociale, økonomiske og kulturelle emner i Arktis.

SDWGs Strategi for 2017-2030 (e. Strategic Framework)

SDWGs strategiske ramme blev godkendt af SAO i marts 2017. Den indeholder en strategisk visionopgørelse og implementeringsplan der rammer arbejdsgruppens aktiviteter i de næste 13 år med hensyn til prioriterede og projektområder samt vejledende principper og involvering af interessenter. Rammen beskriver også aktuelle og nye udfordringer og muligheder for SDWG.

For at opnå bæredygtig udvikling i Arktis synes SDWG det være afgørende sted at harmonisere efterfølgende tre centrale elementer på en integreret måde:

(1) Social retfærdighed: fokus på forbedring af fysisk, mental og følelsesmæssig sundhed og velvære, bedre forståelse af de socioøkonomiske forhold, beskyttelse og fremme af kulturer og styrkelse af oprindelige folks og andre arktiske inbyggeres kapacitet, især ungdommens.

(2) Økonomisk udvikling: fokus på at opbygge kapacitet, diversificere den økonomiske base og sørge for større velstand for oprindelige folk og andre arktiske indbyggere, med en særlig fokus på aktiviteter der vil medføre direkte økonomiske fordele lokalt.

(3) Miljøbeskyttelse: fokus på at give pålidelige og tilstrækkelige oplysninger om status for og trusler mod indbyggere i Arktis samt rådgivning om de foranstaltninger der skal træffes for at sikre at luften, landene og farvande i den cirkumpolare region kunne understøtte fremtidige generationer af oprindelige folk og andre indbyggere i Arktis.

SDWG vil fremme kulturelt hensigtsmæssige projekter og aktiviteter inden for følgende områder:

Lokalesamfundets vitalitet
Økonomiske vurderinger

Uddannelsesmuligheder

Arv og kultur i arktiske samfund

Sundhed
Infrastruktur

Reduktion / eliminering af diskrimination

Videnskab og forskning for bæredygtig udvikling

Bæredygtigt forretningsmæssigt engagement og udvikling

Bæredygtig energi

Transportforbindelser

Vand- og sanitetstjenester

 

Desuden vil SDWG tilskynde til samarbejde med andre arbejdsgrupper og subsidiære organer inden for Arktisk Råd ved at bidrage til den menneskelige dimension af projekter og initiativer.

 

SDWGs Arbejdsplan for 2017-2019 (e. Work Plan)

SDWGs arbejdsplan for de næste to år blev udviklet under hensyntagen til prioriteterne i den tidligere nævnte strategiske ramme. Følgende projekter er allerede blevet godkendt eller er under udvikling. Yderligere projektforslag kan udvikles inden for rammerne af denne arbejdsplan i perioden 2017-2019.

Fortsatte projekter

 1. Arktis som fødevareproducerende region. [Ledere: Canada, Norge, Gwich’in Council International og Inuit Circumpolar Council].
 2. Ungdommen blandt oprindelig folk i Arktis, klimaændringer og madkultur (EALLU). [Ledere: Canada, Kongeriget Danmark, Norge, Rusland, USA, Aleut International Association og Saami Council].
 3. Akademi for fjerntliggende energy netværk i Arktis (ARENA). [Ledere: Canada, Island, USA, Gwich’in Council International og Aleut International Association].
 4. Atlas for vedvarende energi fra Arktis (AREA). [Ledere: Canada, USA og Gwich’in Council International].
 5. Ligestilling mellem kønnene i Arktis II. [Ledere: Island, Sverige, Finland og Aleut International Association].
 6. Operationalisering af en One Health-fremgangsmode i Arktis, Del 2 (One Health). [Ledere: Canada og USA].


Nye projekter

 1. Arktisk Energitopmøde 2017. [Co-ledere: Finland, Island og Rusland].
 2. God praksis rekommandationer til miljøvurdering (EIA) og offentlig deltagelse i EIA i Arktis. [Co-ledere: Finland, Kongeriget Danmark og Canada].
 3. Læreruddannelse for mangfoldighed og lighed i Arktis. [Co-ledere: Finland, Rusland, Norge og Canada].


Projektforslag under udvikling

 1. Arktisk Generation 2030. [Foreslået af Norge].
 2. Toolkit for fremtidige bæredygtig energi i Arktis. [Foreslået af Gwich’in Council International, Aleut International Association og Canada].
 3. Nomadiske Skoler (“Nomadsbørn”). [Foreslået af Rusland og RAIPON].
 4. Fast affaldshåndtering i små arktiske samfund. [Foreslået af Aleut International Association og Finland].

Mulige opfølgningsprojekter

 1. Portal for implementeringsudveksling i Arktis (e. Arctic Adaption Exchange Portal). [Ledere: TBD].
  15. Fortsat cirkumpolært samarbejde om mental velvære og selvmordsforebyggelse (følge af Rising Sun projektet). [Ledere: TBD].
 2. Fortsat cirkumpolært engagement på WASH (Forbedring af menneskelig sundhed gennem sikker og overkommelig adgang til husholdningsvand og kloak)(WASH). [Ledere: TBD].

Andre aktiviteter

 1. International cirkumpolær overvågning (ICS). [Ekspertgruppe om menneskelig sundhed i Arktis].
 2. SECEG-aktiviteter i relation til PAMEs MEMA-projekter. [Ekspertgruppe om sociale, økonomiske og kulturelle emner i Arktis].
 3. Samfundets brug af kraftige brændselsolier. [Ledere: TBD].

Kilder: Arctic Council Rules of Procedure, Arctic Council Observer Manual for Subsidiary Bodies, SDWG Strategic Framework 2017, SDWG Work Plan 2017-2019.