Samarbejdsaftale med Arktiske Parlamentarikere

Foto: Jóhild Sørensen

Vestnordisk Råd og Arktiske Parlamentarikere har den 29. august i Nuuk underskrevet en samarbejdsaftale med henblik på at styrke relationerne imellem organisationerne.

Aftalen vedrører emner som gensidig orientering om vedtagne resolutioner og anbefalinger, ret for folkevalgte repræsentanter at deltage med taleret i hinandens møder, samt afholdelsen af et årligt fælles møde mellem formanden for Arktiske Parlamentarikere og formanden for Vestnordisk Råd i forbindelse med et andet møde hvor begge deltager.

Tryk her for at læse aftalen

På billedet fra højre: Aaja Chemnitz Larsen, formand for Arktiske Parlamentarikere, og Steinunn Þóra Árnadóttir, formand for Vestnordisk Råd.

Ny formand i Vestnordiske Råd

Efter et vellykket årsmøde skulle ny formand for Vestnordisk råd udpeges. Den nye formand for det Vestnordiske Råd er Steinunn Þóra Árnadóttir fra Alþingi, Islands parlament. Hun afløser dermed Kim Kielsen fra Inatsisartut, Grønlands parlament.

Vi takker Kim for hans tid som formand og byder samtidigt hjerteligt velkommen til vores nye formand, Steinunn Þóra Árnadóttir.

Ligestilling, LGBTI-personer og turisme på dagsordenen ved årsmødets anden dag

Foto: Jóhild Sørensen

Årsmødets anden dag er nu over og dermed er Vestnordisk Råds årsmøde afsluttet. Hovedpunkterne på dagens program, lagde op til en debat præget af stort engagement.

Et forslag om ”Ligestilling i Vestnorden”, fremstillet af den islandske delegation, blev vedtaget med følgende ordlyd:

„Forslag til rekommandation om det vestnordiske samarbejde om ligestilling
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering
at de vestnordiske ligestillingsministre afholder møde i 2023
at de vestnordiske ligestillingsministre udveksler erfaringer i forhold til Nordisk samarbejdsprogram for ligestilling 2019–2022, som de nordiske ligestillingsministre den 6. september 2021 har besluttet at forlænge til 31. december 2024 med tillæg om Lige rettigheder, behandling og muligheder for LGBTI-personer i Norden.
at de vestnordiske ligestillingsministre identificerer vestnordiske problemstillinger i forhold til ligestilling og drøfter sammenhørende tiltag angående dem
at de vestnordiske ligestillingsministre henviser i sit samarbejde til FN´s verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene.”

Herudover blev emnet ”Turisme i vestnorden” også behandlet. Færøernes delegation havde fremstillet et forslag om at foretage en udredning og sammenligning af de vestnordiske landes strategier og ordninger for naturbaseret turisme og adgangen til naturen. Forslaget, som blev vedtaget, lyder således:
„Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Grønland og Færøerne til at gennemføre en udredning og sammenligning af de vestnordiske landes strategier og ordninger for naturbaseret turisme, herunder adgangen til og beskyttelsen af naturen i tilknytning til den voksende turisme i landene, med det formål at landene kan identificere en sammenhørende bedste praksis på området.”

Årsmødets første dag

Vestnordisk Råds 38. Årsmøde i Nuuk startede i dag. Mødet startede ud med en varm velkomst af Doris J. Jensen på vegne af Inatsisartuts delegation. Efter velkomsttalen, blev vestnordisk topmøde afholdt. Ministre for udenrigs anliggender i henholdsvis Grønland, Vivian Motzfeldt, og Færøerne, Jenis av Rana, holdt hver især taler om temaet ”Samarbejde med Vestnordens naboer.”

I dag var vestnordisk ungdom og vestnordisk samarbejde centrale emner i debatterne.

Vestnordisk Råds medlemmer blev enige om et forslag til rekommandation til de vestnordiske regeringer angående den vestnordiske ungdom med følgende ordlyd:

”Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at de vestnordiske ministre som har ungdommens anliggender på sit område mødes i 2023 for at udveksle erfaringer og sammenligne undersøgelser og data om ungdommens aktuelle situation i de respektive lande i forhold til trivsel, helbred, fritidsinteresser, sociale medier og andre relevante emner, med det for øje at identificere fælles udfordringer og drøfte sammenhørende tiltag angående dem.”

Angående det vestnordiske samarbejde blev medlemmerne enige om et forslag til rekommandation til de vestnordiske regeringer med ordlyden:

”Vestnordisk Råd opfordrer samarbejdsministrene i Island, Grønland og Færøerne til at fremme den årlige redegørelse fra samarbejdsministrene om landenes opfølgning af Vestnordisk Råds rekommandationer ved at samarbejdsministrene på skift er tovholder for en fælles skriftlig redegørelse til Vestnordisk Råd.”

Alt taget i betragtning har det været en livlig og givende debat på årsmødets første dag. Vi takker medlemmerne, ministre, ærede gæster for den gode tone i debatterne som har været i dag.

Arctic Circle Greenland Forum 2022

Medlemmer af det Vestnordiske Råd har de sidste par dage været til stede I Nuuk, hvor Arctic Circle Greenland Forum har fundet sted. Der har været talrige interessante oplæg og debatter med et felt af stærke repræsentanter som alle har en fælles interesse i at inspirere og lære af hinanden, på tværs af landegrænserne.

Kristrún Frostadóttir, formand for arbejdsgruppen om arktiske anliggende i Vestnordiske råd siger således om forummet; „Jeg var meget imponeret af premierminister Múte B. Egedes tale om vigtigheden af at vi står sammen imod klimaændringerne. Han sagde bl.a.: „Vi bor alle under de samme stjerner og sol, det samme hav er omkring os og vi ånder den samme luft.” Derudover var også meget interessant at høre fra de tre premiere fra territorierne i Nord Canada. De tænker ikke først og fremmest på militær magt når de tænker om sikkerhed i Arktis, men på hvor vigtigt det er at sikre folks sikkerhed; at styrke folket således at de kan stå på egne ben og lagde vægt på vigtigheden af nationsopbyggende infrastruktur. Det er altid samfundet og velfærden som kommer op i diskussionen.”

Forummet er overstået og det har været meget givende og inspirerende at være med til. I dag mødtes vi med tidligere President af Island og Chair of Arctic Circle, Ólafur Ragnar Grímsson. Det var meget intressant og vi er taknemlige for et godt møde.

Årsmøde 2022

Billede fra Wikimedia Commons

I dagene den 30. og 31. august, afholdes Vestnordisk Råds årsmøde, hvor ministre, parlamentarikere, og gæster vil deltage. Dette er med henblik på drøftelse af vestnordiske anliggender samt for at styrke det vestnordiske samarbejde. Dette er Rådets 38. årsmøde og med en omfattende dagsorden bliver der lagt op til begivenhedsrige dage i Grønlands naturskønne hovedstad, Nuuk.

Til årsmødet bliver der blandt andet taget stilling til foreliggende forslag om relevante og interessante emner som Unge-, Turisme-, Ligestilling- og Demokrati i Vestnorden.

Til mødet deltager ministrene Jenis av Rana fra Færøerne og Vivian Motzfeldt fra Grønland. Alle de vestnordiske parlamenter er repræsenteret, en færøsk delegation ledet af Edva Jacobsen, en grønlandsk delegation ledet af Doris J. Jensen, og en islandsk delegation ledet af Steinunn Þóra Árnadóttir. Derudover som gæstende parlamentarikere deltager Bertel Haarder fra Nordisk Råd og Ingrid Fiskaa fra det norske Storting.

Vi ser frem til at igen mødes med vores vestnordiske kollegaer og forventer et effektivt og resultatrigt årsmøde.

Temakonference om de unges fremtidsudsigter i Vestnorden

Medlemmer i Vestnordisk råd mødes i Qaqortoq i Grønland 14.-18. juni for at drifte forskellige spørgsmål vedrørende unge og deres fremtidsudsigter i Vestnorden.

Torsdag den 16. juni inviterer Vestnordisk råd til åben konference på Hotel Qaqortoq hvor fokus vil blive sat på tre temaer, dvs. klima og grøn omstilling, samfund og identitet og uddannelse og mobilitet.  I lyset af de unges synspunkter og prioriter vil vi diskutere disse emner ud fra forskellige synspunkter. Eva Dögg Davíðsdóttir, medlem af Ungdommens Nordiske råds præsidium og ph.d. Student i miljøvidenskab holder opæg om klima og cirkulær økonomi, Vivi Vold, ph.d. Student ved Institut for Sundhed og natur ved Universitetet i Nuuk holder oplæg om Forbindelsen til land og en selv, og Beinir Bergsson forfatter fra Færøerne vil både holde oplæg om uddannelsesmuligheder og mobilitet på tværs af landene og fortælle om narrativ medicin som hjælpemiddel for traumaramte unge.

Derudover deltager Ilunna Sørensen medlem af Arctic Youth Network, Guðrún í Jákupsstovu ph.d.-student i økologi og litteraturvidenskab og Svava Þóra Árnadóttir student ved Nordatlantens Gymnasieklasse med videoplæg hvor de giver indsigt i de unges perspektiver på forskellige emner der vil blive diskuterer både i Qaqortoq og fremover i Vestnordisk råd.

Det er også med stor glæde at vi kan melde at udover Vestnordisk råds medlemmer, som er repræsentanter fra parlamenterne i Grønland, Island og Færøerne, deltager Peter P. Olsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke i Grønland i konferencen, samt repræsentanter fra Nordisk Råd, Stortinget i Norge og Inuit Cirkumpolar Council og flere organisationer.

Vi glæder os til en livlig debat, diskussion og gode oplevelser i Qaqortoq

Besøg hos Sendistovan i Reykjavik

Den 18. maj fik Sendistova Føroyja í Reykjavík besøg af tre medlemmer af den islandske delegation i Vestordisk råd og af Vestnordisk råds sekretariet. Halla Nolsøe Poulsen sendikvinna tog imod gæsterne og startede med at fortælle om Sendistovans virke i Reykjavik. Derefter blev det til en god diskussion om samarbejde mellem Island og Færøerne og fremtidens samarbejdsmuligheder indenfor både arbejdsliv og kultur.

På billedet er fra venstre, Halla Nolsøe Poulsen sendikvinna, Lárus Valgðarsson generalsekretær, Bylgja Árnadóttir delegationssekretær, Steinunn Þóra Árnadóttir delegationsformand, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Ásmundur Friðriksson medlemmer i Islands delegation og Sigrún Alba Sigurðardóttir rådgiver hos Vestnordisk råd. 

Kim Kielsen, ny formand for Vestnordisk råd

Kim Kielsen, ny formand for Vestnordisk råd.

Kim Kielsen er den 6. april valgt som ny formand for Grønlands delegation og indtræder dermed som formand for Vestnordisk Råd, da Grønland har formandskabet i rådet fra efteråret 2021 til efteråret 2022. Den grønlandske delegation har konstitueret sig efter regeringsskiftet i Grønland den 4. april og Kim Kielsen er den 5. april også blevet valgt som formand for Inatsisartut, Grønlands parlament.