Bestemmelser

Almene bestemmelser
 • § 1 Vestnordisk Råds litteraturpris for børne- og ungdomslitteratur er oprettet af Vestnordisk Råd i overensstemmelse med Rådets interne beslutning nr. 1/1999.
 • § 2 Midler for Prisens virksomhed fremskaffes ved bevilling på Vestnordisk Råds budget. Prisens drift finansieres igennem Prisens særlige konto, hvortil Vestnordisk Råd årligt bidrager med DKK 60.000,00.
  Ved Prisens drift forstås mødediæter, rejse- og opholdsudgifter, traktementsudgifter og nødvendige materialeomkostninger, jf. §§ 12, 14, 16, 19 og 20.

  Vinderprisen fastsættes til DKK 60.000,00, og Vestnordisk Råd kan derefter medvirke til formidling af kontakter i forbindelse med videre udgivelse af vinderbogen.

 • § 3 De vestnordiske landes kulturministerier har ansvaret for finansiering af oversættelse af landenes indstillede værker til to vestnordiske sprog samt til skandinavisk, d.v.s. dansk, norsk eller svensk. Vestnordisk Råd har det endelige ansvar for at oversættelserne bliver udført.
Det prisbelønnede værk
 • § 4 Prisen tildeles første gang ved Rådets årsmøde i 2002, og dernæst en gang hvert andet år i tilknytning til Rådets årsmøde. Den uddeles for en børne- eller ungdomsbog, der er skrevet på et af de vestnordiske sprog. Prisen kan fordeles mellem værkets forfatter og illustrator.
 • § 5 Børne- og ungdomslitteratur defineres som litteratur, der er skrevet og tiltænkt børn eller unge.
 • § 6 Ved bedømmelsen tages værker i betragtning, som er udgivet for første gang indenfor de tre sidste år pr. den 1. januar i året, hvor Prisen tildeles.
Den Nationale bedømmelseskomité
 • § 7 Vestnordisk Råds landsdelegationer nedsætter hver en komité bestående af 3 medlemmer og 3 suppleanter. Medlemmerne og suppleanterne skal være sagkyndige, både hvad angår eget lands litteratur og så vidt muligt de andre landes litteratur.
 • § 8 Komitéens medlemmer, samt suppleanter, udnævnes for fire år ad gangen. Komitéen organiserer sig selv.
 • § 9 Komitéens opgave er at nominere landets kandidat til den Vestnordiske Børne- og Ungdomslitteraturpris. Såfremt dette er aktuelt, skal komitéen bestemme eventuel fordeling af Prisen mellem forfatter og illustrator. Protokol føres ved møderne. Vestnordisk Råd skal holdes informeret om komitéens arbejde.
Den Vestnordiske Dommerkomité
 • § 10 Den vestnordiske dommerkomite består af 1 repræsentant fra hver af de 3 nationale bedømmelseskomitéer. De nationale bedømmelseskomitéer udpeger selv sin repræsentant til Dommerkomitéen. Dommerkomitéen afholder møde en gang hvert andet år med det formål, at beslutte hvilket af de indstillede værker, der skal prisbelønnes. Protokol føres ved komitéens møde, og Vestnordisk Råd skal holdes informeret om komitéens virksomhed.
 • § 11 Komitéen træffer beslutning med enkelt flertal. Hvert medlem har én enkelt stemme. Ved lige stemmetal afgøres sagen ved lodtrækning. Dommerkomitéen er kun beslutningsdygtig, når repræsentanter fra alle landene er til stede.
 • § 12 Eventuelle nødvendige materialeomkostninger, hovedsageligt bøger, der er nødvendige i forbindelse med bedømningsarbejdet, afholdes af Prisen. Afholdelse af sådanne udgifter skal godkendes forud af Rådssekretariatet.
Virksomhed
 • § 13 De nationale bedømmelseskomitéer skal holde to møder i direkte tilknytning til Prisen: et forberedende møde samt et nyt møde, hvor den endelige beslutning om indstilling bliver truffet. Komitéen er kun beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede.
 • § 14 Medlemmerne af de nationale bedømmelseskomitéer honoreres med DKK 1.000 for hvert af de i §13 omtalte møder. Der kompenseres ydermere for eventuel passende bespisning i forbindelse med møderne.
 • § 15 De nationale bedømmelseskomitéer skal informere Vestnordisk Råd om komitéens indstilling senest den 1. december i året forinden den endelige prisoverrækkelse.
 • § 16 Eventuel dækning for rejseaktivitet i forbindelse med de nationale bedømmelseskomitéers mødeaktivitet ydes alene såfremt Prisens økonomi til enhver tid kan tillade dette. Dækning af rejseudgifter skal forelægges og godkendes af Rådssekretariatet inden udgiftens afholdelse. Eventuelle nødvendige materialeomkostninger, hovedsageligt bøger, der er nødvendige i forbindelse med bedømningsarbejdet, afholdes af Prisen. Afholdelse af sådanne udgifter skal godkendes forud af Rådssekretariatet.
 • § 17 De indstillede værker skal foreligge i oversat stand senest den 30. maj i det år, som prisoverrækkelsen finder sted.
 • § 18 Den Vestnordiske Dommerkomité skal holde et fællesmøde, hvor vinderværket findes.
 • § 19 Medlemmerne i den Vestnordiske Dommerkomité honoreres med DKK 2.000 hver for mødedeltagelse.
 • § 20 Rejse-, hotel- og traktementeomkostninger for den Vestnordiske Dommerkomité afholdes af Prisens virksomhed. Prisens virksomhed kompenserer for de impliceredes rejse- og opholdsudgifter mod fremvisning af kvittering.
 • § 21 Den Vestnordiske Dommerkomité skal meddele sin beslutning med motivering til Vestnordisk Råds præsidium senest den 15. juli i det år, som prisoverrækkelsen finder sted.
Administration og økonomi
 • § 22 Vestnordisk Råds sekretariat yder sekretariatsbistand til bedømmelseskomiteen.
 • § 23 Virksomhedens budgetår er kalenderåret.
 • § 24 Det er den Vestnordiske Dommerkomités opgave, i samråd med Vestnordisk Råds sekretariat, at fremlægge regnskab for prisen, samt at udarbejde en rapport om komitéens arbejde til fremlæggelse på Vestnordisk Råds årsmøde.